close

Privatlivsbeskyttelsespolitik

GDPR

FOR BENTAX A/S, herunder webshoppen HOMEBARISTA.DK og BENTAX FINANS APS herefter samlet benævnt “Bentax”.

Bentax tager din persondatabeskyttelse alvorligt.
Vi håndterer persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der beskriver, hvordan vi behandler dine data.

Den juridiske enhed, der er ansvarlig for behandlingen af dine persondata er:
Bentax A/S, herunder webshoppen homebarista.dk CVR-nr. 27 66 58 10 og Bentax Finans ApS, CVR-nr. 31166209.

Adresse:
Svenstrup Bane Alle 3
9230 Svenstrup J
Har du spørgsmål kan du altid kontakte os på mk@bentax.dk.
Bentax repræsentant er Mette Kaarsberg.

Behandling af persondata

Typer af data
Bentax anvender data om dig i forbindelse med den kunderelation, vi har med dig. Vi behandler blandt andet persondata, som vi er forpligtet til i henhold til lovgivningen, men også persondata, som er nødvendige i forhold til vores håndtering af dine ordrer.

De data vi anvender omfatter:
Almindelige oplysninger, eksempelvis navn, e-mail, adresse, telefonnummer, CPR-nummer og fotolegitimation.

Formål
Bentax indsamler, opbevarer og behandler dine data i forbindelse med tilbudsgivning, ordrebehandling og øvrige henvendelser. Derudover behandler vi persondata for at leve op til lovgivningen om f.eks. hvidvaskning. Gennem det samtykke du har givet os, kan vi ligeledes udsende marketingmateriale, som kan være af interesse for dig.

Relevante og nødvendige persondata
Bentax behandler alene data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, hvorfor oplysningerne er indhentet.
Bentax anvender ikke flere data, end dem, vi har brug for i forhold til vores samarbejdsforhold.
Vi indsamler, behandler og opbevarer alene de persondata, der er nødvendige i forhold til vores fastsatte formål.

Kontrol og opdatering af persondata
Bentax kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi opdaterer endvidere løbende dine persondata, enten via løbende kontakt med dig eller via offentlige databaser.
Da vores arbejde er afhængig af, at dine data til enhver tid er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine persondata.
For at sikre kvaliteten af dine data, har vi vedtaget interne regler og procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.

Sletning
Bentax sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til formålet, dog således at anden lovgivning, der foreskriver opbevaring i bestemte tidsperioder overholdes.*
Vi har defineret sletterutiner og kontrol til sikring heraf.

Lovligt grundlag
Bentax skal som udgangspunkt bruge dine persondata for at behandle dine ordre, hvilket formål er lovligt. Hvis der ikke foreligger et lovligt grundlag for at indhente dine persondata, indhenter vi dit samtykke, inden behandling af sådanne oplysninger.
Har vi brug for dit samtykke, er dit samtykke frivilligt, og du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at henvende dig til os.

Videregivelse
Bentax videregiver udelukkende dine oplysninger til tredjepart i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne privatlivspolitik.

Vi kan videregive dine oplysninger, såfremt vi er forpligtet til at videregive eller dele data, for at overholde en retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendom. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel.

Vi anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse overfor os, og vi kontrollerer at vores samarbejdspartnere overholder deres forpligtelser.

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Sikkerhed
Bentax beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed.
Vi har udarbejdet instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
Bentax har endvidere fastlagte procedurer for deling af adgangsrettigheder til medarbejdere.
For at undgå datatab laver vi løbende backup af vores datasæt.
I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der kan medføre risiko for dig, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet hurtigst muligt.

Opdatering af privatlivspolitikken
Vi vil løbende opdatere nærværende privatlivspolitik. Du vil altid kunne tilgå seneste version på vores hjemmesider bentax.dk og homebarista.dk. Du kan nederst i politikken se datoen for, hvornår politikken senest er opdateret.

Dato for sidste opdatering af privatlivspolitikken:
14.06.2018/MK 

arrow_upward